Základní informace o DS Jablíčkov

Školičku provozujeme již od roku 2007, registrovanou dětskou skupinou jsme od 1. 11. 2019.

Jsme školička rodinného typu, pracujeme s menším kolektivem dětí. Všímáme si odlišností jednotlivých dětí, podporujeme jejich talenty a pomáháme jim stát se samostatnými sebejistými osobnostmi. Staráme se o rozvoj dětí po všech stránkách. 

Program školičky je složen z celistvých tematických celků, které umožňují dětem dobře si osvojit nové poznatky – vše si osahat, prohlédnout, zažít, prozkoumat a objevit širší souvislosti. V praxi využíváme prvků waldorfské pedagogiky i montessori přístupu a pomůcek.
Snažíme se vyjít vstříc přáním dětí i rodičů, co se týče náplně programu (zařazení keramiky, angličtiny apod.).

ČEHO SI RODIČE NA NAŠÍ ŠKOLIČCE CENÍ

 • individuální přístup k dítěti
 • přátelské prostředí
 • kvalitní pedagogické vedení
 • pestrý program podporující všestranný rozvoj dítěte
 • podpora dětí v začlenění se do kolektivu
 • světlé, nově zrekonstruované prostory

CO BUDE DÍTĚ UMĚT PO ABSOLVOVÁNÍ NAŠÍ ŠKOLIČKY

Po absolvování naší školičky bude Vaše dítě připravené na vstup do klasické mateřské školy.
Naučí se fungovat v kolektivu, přijímat vedení autority. Vlastní zkušeností, bádáním a zkoumáním rozšíří své poznatky a dovednosti. Bude dále rozvíjet svou schopnost samostatně hledat řešení problémových situací, dokáže si říci o pomoc.

PROVOZNÍ DOBA

DS Jablíčkov je v provozu pracovní dny (pondělí až pátek) pravidelně denně od 7:30 do 16:30 hodin. S výjimkou školních prázdnin daných dle Organizace školního roku, kterou vydává MŠMT. Dále s výjimkou těchto dní:
– vždy první týden v září, kdy probíhá generální úklid zařízení
– dne 23.12.

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE

Plán výchovy a péče zohledňuje věkové složení dětí, individuální potřeby každého dítěte vzhledem k jeho zdravotnímu a psychickému stavu, nastavuje vhodné psychosociální podmínky výchovné péče v dětské skupině a je založen na výchovných hodnotách a přístupech umožňujících dětem dosáhnout jejich plného potenciálu, zejména kognitivní, sociální, emocionální, fyzické a jazykové schopnosti a dovednosti. Část dne je vyhrazena pobytu venku.

Plán výchovy a péče v DS Jablíčkov v sobě snoubí učení, volnou hru a organizované aktivity s ohledem na potřeby a vývoj každého dítěte. Plán je koncipován do ucelených projektů, které vychází z ročních období a praktického běžného života.
Obsah i názvy jednotlivých témat jsou volené tak, aby byly pro děti zajímavé a přitažlivé.
Kompletní Plán výchovy a péče je k nahlédnutí v Rodinném a komunitním centrum Jablíčkov.

Podmínky účasti a co s sebou

Do školičky se mohou hlásit:

 • děti ve věku od 2 do 5 let,
 • děti zdravé, k docházce do kolektivního zařízení způsobilé (potřebujeme potvrzení od lékaře – dokončené základní očkování nebo od lékaře potvrzený individuální očkovací plán či kontraindikaci) – v případě specifických potřeb dítěte či zdravotního hendikepu, nás prosím kontaktujte před přihlášením dítěte do školičky

Školičku lze navštěvovat formou pravidelné docházky – 1x až 5x týdně, jen dopoledne či celodenně.

Pokud je dítě nemocné, mohou jej rodiče omluvit a vznikne jim tak nárok na náhradu, kterou si mohou vybrat později v jiný den. Vše probíhá skrze rezervační systém webooker (návod dostanete při uzavírání smlouvy o docházce dítěte do DS).

Naše DS je spolufinancována příspěvkem na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu.

V souvislosti s čerpáním státního příspěvku je jeden z rodičů uzavírající smlouvu o poskytování péče o dítě v DS povinen doložit vazbu na trh práce, přičemž dokladem o vazbě na trh práce je:
a) pracovní smlouva nebo jiný dokument prokazující existenci základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru rodiče (tedy např. potvrzení vydané zaměstnavatelem), nebo
b) dokládá-li se denní forma studia rodiče, potvrzení o studiu, nebo
c) dokládá-li se evidence rodiče jako uchazeče o zaměstnání, potvrzení Úřadu práce pro hlavní město Prahu o tom, že rodič je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo
d) v případě rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, čestné prohlášení rodiče, že platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

S sebou

Do Školičky dejte svým dětem oblečení vhodné na ven i dovnitř, přezůvky a jednu sadu náhradního oblečení. Svačinky si děti nosí vlastní, ideálně v podepsaných krabičkách, pití také vlastní v podepsané lahvičce. Obědy možno nosit vlastní nebo je můžeme zajistit ze stravovacího zařízení.

Harmonogram dne

Denní řád je pravidelný, aby se děti cítily bezpečně a jistě, což pomáhá i k adaptaci dětí, jejich spokojenosti a samostatnosti i psychosociálnímu vývoji. Důležité je střídání volných a různorodých řízených aktivit a flexibilita podle individuálních potřeb dětí.

Uvedené časy jsou přibližné – drobně se mění dle náročnosti aktivit.

07:30 – 09:00 Příchod do DS / spontánní hra a individuální práce s dětmi, nabídka kreativních činností

09:00 – 09:30 Společné zahájení dne (písničky, říkanky, tanečky, zpívání a hraní na hudební nástroje, pohybové aktivity)

09:30 – 09:45 Divadélko

09:45 – 10:00 Hygiena a svačinka

10:00 – 10:30 Výtvarná činnost – různé výtvarné techniky, práce s různými materiály (námět vždy souvisí s probíraným tématem v daném dni)

10:30 – 11:00 Nabídka tvůrčích, pohybových nebo klidových činností dle výběru a volná hra, pobyt venku

11:00 – 12:00 Pobyt venku

12:00 – 12:15 Hygiena, příprava na oběd / vyzvedávání dětí, které jsou bez oběda

12:15 – 12:45 Oběd, vyzvedávání dětí po obědě

12:45 – 13:00 Hygiena, příprava na odpočinek

13:00 – 15:00 Odpočinek, klidové činnosti

15:00 – 16:30 Kreativní činnost, volná hra, svačinka, vyzvedávání dětí

Adaptační program

Po nástupu dítěte do školičky je důležité, aby si postupně zvykalo, není tedy vhodné, aby hned poprvé bylo ve školičce na celý den. Náš adaptační program je velmi individuální dle věku a potřeb dítěte, ale počítejte prosím s tím, že první dny jsou děti ve školičce jen do 11 h. (tedy do vycházky). Dále pak na 2–4 týdny dochází pouze na dopoledne (tedy odchod před nebo po obědě). Až po dokončení adaptačního programu je vhodné, aby dítě bylo ve školičce celý den. Adaptace každého dítěte samozřejmě probíhá individuálně, učitelky s rodiči o tomto komunikují a věříme, že je naším společným cílem, aby bylo dítě ve školce co nejvíce spokojené.

Vnitřní pravidla DS Jablíčkov

Lektorky školičky

Lektorky školičky Vám rádi představíme v sekci Náš tým.

Ceník

Uvedené ceny jsou za měsíc.

Aktuální ceník

Ceník platný od 1. 9. 2023

Rozsah docházky Půl dne Celý den Půl dne Celý den
1x týdně 1 400 Kč 2 000 Kč 2 700 Kč 3 100 Kč
2x týdně 2 400 Kč 3 000 Kč 3 200 Kč 3 600 Kč
3x týdně 2 800 Kč 3 400 Kč 3 600 Kč 4 000 Kč
4x týdně 3 200 Kč 3 800 Kč 3 900 Kč  4 400 Kč
5x týdně 3 500 Kč 4 000 Kč 4 200 Kč 4 700 Kč

Výše úhrady je stanovena s ohledem na spolufinancování služby příspěvkem na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu.

V případě uzavření dětské skupiny na dobu 5ti a méně pracovních dní, není poskytovatel povinen uhrazené školkovné vracet ani předem poskytovat slevu.

V ceně je zahrnuto:

 • téměř každý den loutkové divadélko,
 • materiál pro každodenní výtvarnou činnost,
 • kroužek angličtiny hravou interaktivní formou 1x týdně,
 • keramický kroužek 1x za 14 dní,
 • jóga pro děti 1x týdně,

(kroužky začínají od října, kdy je již většina dětí adaptovaná a jsou připraveny na nové aktivity).

V ceně není zahrnuta strava. 

Cena školkovného je konečná a nejsou možné žádné dodatečné slevy. Chápeme, že v některých měsících (v době státních svátků, školních prázdnin, adaptačního programu apod.) dítě navštěvuje školičku v menším rozsahu než plném, ale věříme, že současná velmi nízká cena školkovného vyváží to, že již nenabízíme žádné slevy za okolnostmi snížený počet dní docházky.

Rezervační poplatek hrazený při zápisu činí 2 000 Kč a bude odečten z první faktury za školkovné.

Zápis

Pokud máte zájem o zápis dítěte do Dětské skupiny Jablíčkov, jděte ve webookeru do sekce Školka, kde si přečtete více informací o naší školičce, a dole pod textem klikněte na okénko „Mám zájem o školku“, následně Vám přijde automatický e-mail s odkazem na dotazník, který potřebujeme vyplnit, zejména abychom zjistili, ve kterých dnech chcete, aby dítě školku navštěvovalo. V případě většího počtu zájemců rozhoduje pořadí, kdy bude vyplněn dotazník (tedy čím dříve vyplníte, tím lépe).

 

Pro jakékoli další informace, odpovědi na dotazy, individuální situaci apod. kontaktujte koordinátorku školičky Lenku Miss viz Kontakt.